Nová zelená úsporám Light startuje. Lidé s nižšími příjmy mohou získat peníze za drobnější úpravy i zpětně

01.02.2023

Dělali jste na domě menší úpravy, které mají přispět k energetické úspoře? Můžete na ně i zpětně získat dotaci. Podávání žádostí dnes startuje. Kdo dostane peníze z nového programu?

9. 1. 2023 odstartoval příjem žádostí do nového programu Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light). Zaměřuje se na ohroženější skupiny obyvatel s nižšími příjmy, kteří se chystají nebo už v minulosti prováděli dílčí úpravy své nemovitosti za účelem snížení jejich energetické náročnosti.

Kdo může čerpat dotaci z NZÚ Light?

Dotaci z programu mohou čerpat vlastníci nebo spoluvlastníci rodinných domů nebo trvale obývaných rekreačních staveb, pokud:

  • pobírají starobní důchod nebo
  • pobírají invalidní důchod III. stupně nebo
  • pobírají/pobírali příspěvek na bydlení v období mezi 12. 9. 2022 a datem podání žádosti - není nutné po celou tuto dobu, stačí po nějaký časový úsek v tomto období.

Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům / rekreační stavba ve vašem (spolu)vlastnictví a současně jste v něm měli trvalý pobyt déle než od 12. září 2022.

Výše uvedené podmínky musí splňovat všichni členové domácnosti kromě nezletilých dětí nebo zletilých studujících.

Na co je možné čerpat dotaci?

Peníze je možné čerpat hlavně na opatření menšího rozsahu:

  • na zateplení fasády,
  • zateplení střechy,
  • zateplení stropu pod půdou domu,
  • zateplení podlahy,
  • výměnu oken,
  • výměnu vchodových dveří.

Dotaci je možné využít i v případě, že jste měnili / budete měnit jen některá okna, nebo i při kombinaci více zmíněných opatření (např. výměna oken plus vchodových dveří apod.).

Nezáleží na tom, zda budete opatření dělat svépomocí, nebo si na to najdete firmu. Na webu NZÚ je i Seznam specialistů, které za tímto účelem můžete zkusit oslovit.

Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu, nebo po jejich ukončení. Pokud na renovaci nemáte dost vlastních finančních prostředků, můžete si požádat o zálohu, která vám bude vyplacena předem. Na realizaci zvolených úsporných opatření pak budete mít jeden rok s tím, že v odůvodněných případech je možné ji o půl roku prodloužit.

Od kdy je možné požádat o dotaci a jak?

Elektronický příjem žádostí je spuštěn ode dne, 9. 1. 2023. Zpětně je možné žádat i na zmíněné opatření, které jste prováděli po 12. 9. 2022.

K podání žádostí potřebujete zřídit Identitu občana, kterou pak aktivujete buď pomocí bankovní identity nebo na Czech Pointu. Jak postupovat při zřízení Identity občana při podání žádosti zjistíte v návodu na webu NZÚ.

Do informačního systému pro podání žádosti AIS SFŽP ČR se dostanete přes tlačítko "Podat žádost", které najdete vpravo nahoře na webu NZÚ. Nejprve se zaregistrujte a poté se můžete pustit do vyplňování formuláře žádosti.

Podáním žádosti o dotaci a její další administrací můžete prostřednictvím systému pověřit i jinou osobu.

Co potřebuji k žádosti?

Než podáte žádost, měli byste pořídit fotografie míst, která budete chtít změnit. Vyfoťte původní okna, původní dveře, nezaizolovanou střechu apod. Fotodokumentaci pak přiložte k žádosti.

Pokud už jste zateplení či výměnu provedli a "snímky před" nepořídili, vaše žádost bude posouzena individuálně. Místo fotek byste měli být schopni dokázat nějakými doklady, že jste opatření realizovali po 12. 9. 2022. Pokud to prokážete, žádost může být schválena.

Dále potřebujete Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám bezplatně vypracují zástupci Místních akčních skupin a konzultačních středisek EKIS a M-EKIS.

Následně budete potřebovat jakýkoli doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu (např. poslední výpis z účtu s vaším jménem nebo smlouva s bankou o zřízení bankovního účtu).

K žádosti je nutné připojit také potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení. Stačí doložit výměru důchodu (pokud ji nemáte, vystaví vám ji vaše pobočka okresní správy sociálního zabezpečení na počkání) nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení.

Kolik mohu získat?

Na jeden rodinný dům je možné získat dotaci do 150 tis. Kč. Na opatření ve větším rozsahu bývá vhodnější žádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Kdo mi pomůže, když si nevím rady?

Pokud si nevíte rady se žádostí, mohou vám pomoci zástupci Místních akčních skupin a konzultačních středisek EKIS a M-EKIS. Umí poradit, jaká opatření jsou ve vašem domě vhodná, a pomohou s procesem od podání žádosti po doložení realizace úsporných opatření.

Jak už jsme uvedli výše, podáním žádosti o dotaci a její další administrací můžete prostřednictvím systému pověřit i jinou osobu.

Mám ještě nějaké povinnosti?

Po dokončení prací budete předkládat Zprávu o provedených opatřeních, kde popíšete zateplení či výměnu a doložíte i fotografie realizovaných opatření. Závazný vzor a pokyny pro vypracování najdete na webu NZÚ v sekci Dokumenty.

Zprávu o realizovaných opatřeních vám bez poplatku potvrdí zástupci Místních akčních skupin a konzultačních středisek EKIS a M-EKIS.

Otázky a odpovědi

Na webu NZÚ Light je řada otázek, která může ujasnit, zda máte nárok na dotaci i vy.

Dům jsem před časem převedl na syna, ale dál tam bydlím jen s manželkou, jsme starobní důchodci, můžeme žádat?

Pouze pokud je syn trvale hlášen v domě (déle než od 12. 9. 2022), a zároveň je starobní nebo invalidní důchodce a/nebo pobírá příspěvek na bydlení. Pokud syn bydlí jinde, nesplňuje vlastník nemovitosti podmínky a o podporu z NZÚ Light žádat nemůže. Může ale na zateplení rodinného domu zažádat o dotaci z "klasické" Nové zelené úsporám.

Jsem důchodce, dům vlastníme napůl se synem. Syn je v produktivním věku, pracuje, ale s námi nebydlí. Můžeme žádat v NZÚ Light?

Ano, stačí doložit čestné prohlášení, že syn bydlí trvale jinde a souhlasí se záměrem.

Jsem vlastníkem domu, ve kterém bydlím, ale nejsem v něm oficiálně přihlášen k trvalému pobytu. Mohu skutečnost, že v domě bydlím trvale, doložit čestným prohlášením nebo třeba vyúčtováním za elektřinu?

Podmínkou získání této dotace je trvalý pobyt vlastníka domu. Proto o dotaci z NZÚ Light žádat nelze, a to ani v případě, že žadatel v domě dlouhodobě žije.

Náš dům jsme převedli na děti, které nám tam zřídily věcné břemeno užívání. V domě bydlíme jen my s manželkou, oba jsme ve starobním důchodu. Máme nárok na dotaci z NZÚ Light?

V tomto případě není možné poskytnout dotaci z NZÚ Light. Žádat může jen vlastník nemovitosti, který v ní trvale bydlí a pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo příspěvky na bydlení. Vaše děti mohou zažádat o dotace z "klasické" Nové zelené úsporám.

Já i manželka pobíráme starobní důchod, já si navíc přivydělávám. Můžeme si požádat o dotaci z NZÚ Light?

Ano. Není podstatné, jestli si důchodci přivydělávají. Pro splnění podmínek NZÚ Light stačí, že pobíráte starobní důchod.

Jsem důchodce, manželka chodí do práce, ale její plat je nižší než můj důchod.

Pokud manželka nepobírá starobní ani invalidní důchod, vaše domácnost nesplňuje podmínky, proto nemůžete v tomto programu žádat o dotaci.

Mám rozhodnutí o důchodu, ale důchod nepobírám, jsem zaměstnán. Mám nárok na dotaci z NZÚ Light?

Žadatel musí pobírat důchod nebo příspěvek na bydlení. Proto nesplňujete podmínky a na dotaci nárok nemáte.

V čem bude program oproti jiným dotacím jednodušší?

Vyžaduje jen minimum příloh. Není potřeba přikládat energetický posudek ani projektovou dokumentaci. Podstatná je pouze fotodokumentace, jednoduchý odborný posudek a konečná zpráva o provedených úpravách.

Musím použité výrobky (okna, zateplovací systémy apod.) vybírat z nějakého předem stanoveného seznamu?

Ne, volba výrobků je na vás. Při zateplení je ale nutné dodržet požadované tloušťky izolace a v případě oken se musí jednat o trojskla (výjimku tvoří špaletová okna a dveře, kde je možné instalovat i dvojskla).

Mohu kombinovat podporu z klasické Nové zelené úsporám a z NZÚ Light?

Ano, je možné využít podporu z NZÚ Light na zateplení domu a zároveň požádat o dotaci z Nové zelené úsporám třeba na výměnu zdroje vytápění. Jde o dvě různé žádosti, proto se na ně nevztahuje kombinační bonus. Úspory realizované opatřeními dotovanými z programu NZÚ Light nelze započítat do výpočtu úspor pro program Nové zelené úsporám.

V minulosti jsem čerpal dotaci z Nové zelené úsporám na výměnu oken (za dvojskla), nyní bych chtěl s pomocí NZÚ Light okna vyměnit za trojskla, mám na dotaci nárok?

Nikoliv, protože stále neuplynula doba udržitelnosti pro opatření podporovaná v dřívějších programech Zelená úsporám a dalších. Výměnu je možno provést na vlastní náklady. S podporou z Nové zelené úsporám ale můžete realizovat další úsporná opatření.

Chtěl bych současně vyměnit zdroj tepla na vytápění, proč musím žádat v kotlíkových dotacích či klasické Nové zelené úsporám?

NZÚ Light má pomoci s rychle a snadno realizovatelným zateplením domů a nezahrnuje podporu výměny zdrojů vytápění. O tu je možné zažádat v "klasické" Nové zelené úsporám. Pro domácnosti s nízkými příjmy se připravuje i další etapa kotlíkových dotací (spuštění se předpokládá v první polovině letošního roku). Můžete si tedy požádat o dotaci na zateplení z NZÚ Light a o dotaci na výměnu zdroje vytápění v Nové zelené úsporám nebo v rámci chystaných kotlíkových dotací.

Podle kalkulačky MPSV mi vychází nárok na příspěvek na bydlení, ale žádat o něj nechci. Mohu i tak požádat, když nárok bych měl?

O dotaci nemůžete požádat, protože žadatel musí pobírat buď starobní, nebo invalidní důchod III. stupně, nebo musí pobírat příspěvek na bydlení.

Co musí obsahovat fotodokumentace a proč ji musím dokládat nejen k žádosti, ale i po ukončení realizace?

Fotodokumentace slouží jako doklad, že dotované opatření bylo skutečně realizováno. Fotografie musí být pořízeny tak, aby při porovnání snímků bylo jednoznačně viditelné provedení dotovaných opatření a jejich rozsah. V případě zakrytých konstrukcí doložíte fotodokumentaci z průběhu provádění před zakrytím konstrukce.

Co znamená "běžný metr" u zateplení fasády?

Běžný metr u fasády je délka zateplení obvodových stěn měřených po vnějším obvodu rodinného domu (změří se délka zateplovaných obvodových stěn vodorovně u země). Je-li délka fasády např. 10 metrů, dotace bude 10 × 6 000 Kč, tj. 60 000 Kč.

Musí se zateplit všechny strany domu?

Ne. Stěna, která se zatepluje, však musí být zateplená do celé výšky vytápěného prostoru.

Je nutné vždy dodržet požadované parametry u výměny oken, pokud jde o šířku rámu a použití trojskla, nebo je možné v odůvodněných případech udělit výjimku?

Parametry uváděné v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory je nutné vždy dodržet. Výjimky neudělujeme, podmínky dotace platí pro všechny stejně.

Vztahuje se podpora z NZÚ Light i na repasi oken?

Repase oken bude podpořena pouze u špaletových oken, u kterých je možné nahradit stávající křídla novými nebo repasovanými s izolačním dvojsklem nebo trojsklem. U ostatních typů oken není repase podporována.

Mám možnost na svůj dům nainstalovat okna vyhovující podmínkám dotace za cenu (včetně práce) nižší než 12 tisíc korun. Dostanu i v tomto případě dotaci na výměnu okna v plné výši?

Platí, že žadatel dostane 12 tisíc korun za každé vyměněné okno, ale zároveň platí, že podpora nemůže přesáhnout 100 % realizačních výdajů. V případě, že si nainstalujete okna nebo dveře za nižší cenu, než je jednotková cena dotace, bude vám vyplacena dotace ve výši 100 % realizačních výdajů až do výše 150 tisíc korun.

Chtěl bych vyměnit střešní okno. Získám dotaci, nebo se podpora vztahuje jen na "standardní" okna?

Střešní okna jsou brána jako "standardní", podpora se na ně vztahuje stejně jako na ostatní okna.

Je možné vyměnit pouze pohyblivou část okna a ponechat původní rám?

Dotaci lze získat na výměnu celého okna včetně rámu. Repase je povolená pouze u špaletových oken.


Zdroj: NZÚ Light