Odnětí pozemku plnění funkcí lesa

18.02.2024

Odnětí pozemku plnění funkcí lesa

Máte lesní pozemek, který již dávno neplní funkci lesa, a uvažujete, že byste chtěli mít krásné lesní bydlení?

Existuje mnoho pozemků, které jsou na katastru nemovitostí vedeny jako lesní pozemky, pozemky určené k plnění funkcí lesa, ačkoliv ve skutečnosti funkce lesa neplní. Jedná se například o pozemky pod rekreačními chatami nebo okolo rekreačních chat, které jsou často oplocené a využívané jako zahrady. Avšak podle lesního zákona by měly být účelně lesnicky obhospodařovány (§ 13 odst. 1 lesního zákona).

Převodem na jiný druh a jiné využití pozemku než je lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa, vlastník pozemku docílí toho, že nebude do budoucna vázán povinnostmi plynoucími z lesního zákona, které bývají například u zastavěných lesních pozemků v chatových osadách neuskutečnitelné.

Proces odnětí pozemku plnění funkcí lesa je však poměrně složitý. Když se v průběhu tohoto procesu nevyskytnou žádné komplikace trvá tři až čtyři měsíce.

Pokud se vlastník lesního pozemku rozhodne pro změnu druhu pozemku, doporučuji mu následující postup:

  1. Ověřit na příslušné obci, zda je jeho záměr v souladu s územním plánem.
  2. Požádat na příslušné obci s rozšířenou působností o souhlas orgánu státní správy lesů ke změně využití předmětného lesního pozemku (§ 14 odst. 2 lesního zákona).
  3. Požádat příslušný stavební úřad o vydání územního rozhodnutí na změnu využití předmětného pozemku a stanovení nového druhu pozemku (§ 80 a § 92 stavebního zákona).
  4. Požádat příslušného odborného lesního hospodáře (OLH) o vyjádření k odnětí pozemku plnění funkcí lesa.
  5. Požádat opět na příslušné obci s rozšířenou působností o vydání rozhodnutí o odnětí pozemku plnění funkcí lesa ( §§ 15 – 18 lesního zákona). K žádosti je nutné doložit minimálně územní rozhodnutí podle bodu 3) a vyjádření OLH podle bodu 4).
  6. Podat na příslušném katastrálním úřadě ohlášení změny do katastru nemovitostí – změna druhu pozemku a způsobu využití nemovitosti. Doložit územní rozhodnutí podle bodu 3) a rozhodnutí o odnětí pozemku plnění funkcí lesa podle bodu 5).

Za odnětí pozemku plnění funkcí lesa se po nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí odvádí poplatek (§§ 17, 18 lesního zákona). 60% poplatku putuje do Státního fondu životního prostředí, 40% poplatku obdrží příslušná obec.

Výše poplatku za odnětí je v každém roce jiná, neboť závisí na průměrné ceně dřeva na trhu, kterou každým rokem vyhlašuje Ministerstvo zemědělství.

V 2022 činil poplatek za odnětí 1 m2 pozemku v kategorii lesa hospodářského zhruba 60 Kč, v roce 2023 67 Kč. V letošním roce činí výše poplatku za odnětí lesního pozemku v kategorii lesa hospodářského zhruba 72 Kč/1 m2.

Autor: Lenka Kozlíková

Motto: ,,BÝT JINÝ NENÍ ŠPATNÉ, JE TO VÝHODA.

Jsem podnikatelka, která pracuje proto, že jí to baví. Ne pro to, že musí."

Žiji se svým mužem, synem Ondráškem a našim zvířectvem v Roztokách u Prahy, v domě, který neustále zvelebujeme.

Svou práci si doslova užívám, což na mně poznáte od první minuty setkání. Ve svém volném čase se věnuji designování bytových interiérů a je to doslova mou další vášní. O čemž se můžete přesvědčit i u předpřípravy nemovitosti prodeji či pronájmu.

Profesně:

V realitách jsem začala působit od roku 2006. Od září 2008 zcela samostatně. Po té jsem v roce 2015 spoluzakládala společnost Home Kozlík, které jsem nyní jednatelem, se svým týmem specializovaných odborníků od profi prezentace až po nemovitostní marketing.

Jsem certifikovanou realitní makléřkou, a znám tedy dobře obor své praxe. Ráda poskytuji osobní konzultace. Jak já říkám, nikdy není nad dobrý šálek kávy.