Co je to ostatní plocha aneb vysvětlení pojmu ostatní plocha

04.03.2024

Význam ostatní plocha

Víte, jaká je definice ostatní plochy? Pokud nevíte kolik metrů čtverečních má vaše ostatní plocha, tak v katastru nemovitostí si můžete dohledat, kolik přesně této plochy vlastníte. Pozemky mají velmi různé rozdělení, kdy je rozdíl mezi cenou orné půdy, sad nebo stavebním pozemkem. Jak je tedy možné, že třeba orná půda má až tak moc vysokou cenu? Vše má jednoduché vysvětlení. Cena se totiž určuje také podle zasíťování.

Výraz "pozemek ostatní plocha" není standardní termín ve stavebnictví nebo katastru nemovitostí, a jeho význam může záviset na kontextu nebo místních předpisech. V některých případech může jít o označení pro pozemky nebo plochy, které nejsou určeny pro zástavbu nebo jiný specifický účel, a mohou být využity pro různé účely, jako jsou zahrady, zemědělská půda, pastviny, lesy, nebo jiné nepřestavěné a nezastavěné oblasti.

Pro přesný význam a použití termínu "pozemek ostatní plocha" v konkrétním kontextu by bylo nejlepší kontaktovat místní úřady nebo orgány odpovědné za katastr nemovitostí, protože může být výjimečný pro určité regiony nebo jurisdikce.

Termín "ostatní plocha" v oblasti stavebního a územního plánování nemá jednoznačnou definici, která by platila ve všech jurisdikcích. Jedná se o obecný popis plochy, který zpravidla označuje území, kde nejsou stanoveny specifické účely, využití nebo kategorie. Zpravidla je tato plocha definována na základě místních stavebních předpisů a územního plánování.

V různých jurisdikcích může "ostatní plocha" zahrnovat různé druhy území. Ve stavebních předpisech obce nebo regionu může být popsána výčtem, který specifikuje, co je povoleno na "ostatní ploše" a co není. Například to může zahrnovat některé z následujících účelů:

 1. Prostředí, kde není povolena výstavba.
 2. Zemědělská půda nebo orná půda, kde platí omezení stavební činnosti.
 3. Plochy určené pro zachování přírodních ekosystémů.
 4. Vodní plochy, jako jsou řeky, jezera a mořské pobřeží.
 5. Lesní plochy nebo zelené pásy, které mají sloužit jako ochrana životního prostředí.
 6. Plochy vyhrazené pro veřejné účely, ale bez specifických účelů, jako jsou parky nebo volná plocha pro komunitní akce.

Význam a definice "ostatní plochy" se tak může lišit v závislosti na místním právu a politikách pro územní plánování. Je proto vždy nezbytné konzultovat konkrétní stavební předpisy a územní plán pro dané území, abyste zjistili, jaká pravidla se vztahují k "ostatní ploše" ve vašem regionu.

Označení "Ostatní plocha" nebo "Jiná plocha" v katastru nemovitostí se obvykle používá pro pozemky, které nelze zařadit do žádné z běžných kategorií, jako jsou pozemky určené pro výstavbu, zemědělství, lesnictví atd. Tato kategorie slouží pro pozemky, které mají specifické určení, které není pokryto jinými kategoriemi.

Víte, jaká je definice ostatní plochy? Proč orná půda má až tak moc vysokou cenu? Vše má jednoduché vysvětlení
Víte, jaká je definice ostatní plochy? Proč orná půda má až tak moc vysokou cenu? Vše má jednoduché vysvětlení

Pro ostatní plochu je také mnohem nižší nákupní cena a jak tedy naložíte s tímhle druhem pozemku je už jen na vás. Raději se však naprosto ve všem ujistěte a zajděte si na odbor pro správu pozemků a nebo stavební úřad a ujistěte se, že do pozemku není zahrnut váš soused a jste jak se říká na svém. A co zahrnuje termín "ostatní plocha". Jednoduše řečeno, tak charakteristika ostatní plochy je, že se jedná o zbytek pozemku, který není možné specifiky zařadit.

Co lze postavit na ostatní ploše

Na ploše označené jako "ostatní plocha" lze v zásadě postavit různé stavby nebo provádět různé účely, pokud to povolují místní stavební předpisy a zákony. Typické příklady staveb nebo účelů zahrnují:

 1. Garáže nebo střešní parkoviště: Ostatní plochy mohou být využity pro postavení garáží nebo parkovacích ploch.

 2. Sklady nebo kontejnery: Tato plocha může být využita pro skladování nebo umístění nákladních kontejnerů.

 3. Malá stavení: Mohou být postaveny menší budovy, například chalupy, dílny nebo menší provozovny.

 4. Zahradní úpravy: Ostatní plochy mohou být využity pro zřizování zahrad, okrasných ploch nebo jiných zelených prostor.

 5. Sportovní nebo rekreační plochy: Můžete zde postavit venkovní sportovní hřiště, bazény nebo jiná rekreační zařízení.

 6. Terasové nebo venkovní posezení: Ostatní plochy lze upravit pro vytvoření venkovního posezení nebo teras.

 7. Skladování surovin: V některých případech se tato plocha využívá k dočasnému skladování stavebních nebo jiných materiálů.

Je však důležité brát v úvahu místní stavební předpisy, protože omezují, co lze na takové ploše postavit nebo provádět. Důležité je také dodržovat veškeré environmentální a stavební normy, ať už se jedná o odpadní vody, ochranu přírody nebo jiné regulace. Než začnete budovat na "ostatní ploše", vždy je vhodné konzultovat plánování s místními úřady nebo získat právní poradenství, aby bylo zajištěno dodržení všech předpisů a normativů.

Ostatní plocha cena

Cena "ostatní plochy" nebude mít jednotnou či univerzální hodnotu, protože závisí na mnoha faktorech, včetně místa, kde se nachází, velikosti pozemku, místních tržních podmínek, poptávce po nemovitostech, urbanistických plánech a dalších faktorech. "Ostatní plocha" může být součástí většího pozemku nebo mohou existovat různé územní zóny, kde se tato kategorie pozemku vyskytuje.

Cena "ostatní plochy" se tak liší podle konkrétní situace. Pokud máte zájem o určení ceny "ostatní plochy," bude nejlepší konzultovat s místním realitním makléřem nebo expertem na nemovitosti, který má povědomí o tržních trendech a cenách v daném regionu. Tito odborníci mohou poskytnout hodnocení hodnoty pozemku v souladu s místními tržními podmínkami a aktuální poptávkou.

Je důležité mít na paměti, že cena "ostatní plochy" může také být ovlivněna tím, zda je pozemek vhodný pro určité účely, zda má přístup k infrastruktuře, zda lze na něm provádět stavební práce, a mnoha dalšími faktory. Proto je nejlepší konzultovat s místními odborníky na nemovitosti, abyste získali co nejpřesnější informace o ceně "ostatní plochy" v konkrétním případě.

Co je ostatní plocha v katastru nemovitostí

"Ostatní plocha" v katastru nemovitostí je termín používaný k označení pozemků nebo ploch, které nespadají do standardních kategorií jako zastavěná plocha, orná půda nebo lesní pozemek. Tato kategorie může zahrnovat různé typy ploch, které nejsou jednoznačně zařaditelné do jiných kategorií. "Ostatní plocha" může zahrnovat:

 1. Brownfieldy: Pozemky či budovy, dříve využívány pro průmyslové nebo komerční účely a mohou obsahovat kontaminaci půdy. Tyto plochy mohou být předmětem regenerace a obnovy.

 2. Nezastavěná půda: "Ostatní plocha" může zahrnovat nezastavěnou půdu, která není určena pro výstavbu nebo zemědělské účely.

 3. Neurčené plochy: Některé pozemky mohou být třeba vývojem územního plánu nebo změnami v zákonodárství vedeny jako "ostatní plocha," dokud se nepřidělí konkrétní kategorie.

 4. Přírodní rezervace nebo chráněná území: Pozemky, které jsou určeny pro ochranu přírodního prostředí a ekosystémů.

 5. Prázdné parcely nebo nepoužívané pozemky: Plochy, které zůstávají prázdné a nepoužívané, mohou být také označeny jako "ostatní plocha."

Kategorie "ostatní plocha" umožňuje katastru nemovitostí klasifikovat pozemky, které nezapadají do tradičních kategorií. Tím se umožňuje evidence těchto pozemků a jejich sledování pro účely správy pozemkových údajů. Každý stát může mít své specifické definice a kategorie "ostatní plochy" v katastru nemovitostí, a proto je vhodné konzultovat místní předpisy a normy, pokud potřebujete konkrétní informace o této kategorii v daném regionu.

Ostatní plocha zeleň

"Ostatní plocha zeleň" je termín používaný k označení pozemků nebo ploch, které mají vegetaci, ale nejsou určeny pro zemědělské účely ani pro zastavění. Tato kategorie zahrnuje různé typy zelených ploch, které mohou sloužit různým účelům. Některé příklady "ostatní plochy zeleně" zahrnují:

 1. Veřejné parky a zahrady: Veřejné prostranství, které slouží k rekreaci a odpočinku obyvatel, může být označeno jako "ostatní plocha zeleně."

 2. Lesní pozemky: Lesní plochy, které nejsou využívány pro komerční těžbu dřeva, ale jsou ponechány ve svém přirozeném stavu, mohou být zařazeny do této kategorie.

 3. Chráněná území a přírodní rezervace: Plochy, které jsou určeny pro ochranu přírodního prostředí a vzácných druhů rostlin a živočichů, mohou být označeny jako "ostatní plocha zeleně."

 4. Zahrady a zelené plochy v obytných čtvrtích: Soukromé zahrady, parky a další zelené plochy v obytných oblastech mohou být zařazeny do této kategorie.

 5. Nezastavěná půda s vegetací: Plochy, které nejsou určeny pro výstavbu a zachovávají svou přírodní vegetaci, mohou být označeny jako "ostatní plocha zeleně."

 6. Rekreační a sportovní plochy: Hřiště, golfové hřiště, sportoviště a jiné plochy určené pro sport a rekreaci mohou být součástí této kategorie.

Tato kategorie v katastru nemovitostí umožňuje klasifikovat různé zelené plochy, které mají ekologický, rekreační nebo estetický význam. Každý stát může mít své specifické definice a kategorie pro "ostatní plochy zeleně" v katastru nemovitostí, takže je vhodné konzultovat místní předpisy a normy, pokud potřebujete konkrétní informace o této kategorii v daném regionu.

Způsob využití jiné plochy

Způsob využití "jiné plochy" v katastru nemovitostí závisí na konkrétním určení a charakteru této plochy. "Jiná plocha" je obvykle kategorií pro pozemky, které nejsou určeny pro výstavbu, zemědělské účely ani pro zelené plochy, jako jsou parky nebo lesy. Některé způsoby využití "jiné plochy" mohou zahrnovat:

 1. Průmyslové nebo komerční účely: V případě, že "jiná plocha" splňuje místní předpisy a je vhodná pro průmyslovou nebo komerční výstavbu, může být využita pro stavbu továren, skladů, obchodních komplexů nebo jiných komerčních zařízení.

 2. Skladování a parkování: "Jiná plocha" může být využita pro účely skladování nebo parkování nákladních vozidel, lodí, kontejnerů apod.

 3. Rekreační účely: V některých případech může "jiná plocha" sloužit pro rekreační účely, jako jsou sportovní areály, kempy nebo výletní místa.

 4. Zemědělská pozemky: Pokud jsou "jiné plochy" vhodné pro zemědělské využití, mohou být obdělány a využity pro zemědělskou produkci.

 5. Ekologické účely: Některé "jiné plochy" mohou být ponechány v přirozeném stavu pro ochranu přírody a biodiverzity.

 6. Veřejné služby: "Jiné plochy" mohou být využity pro stavbu veřejných infrastruktur, jako jsou vodní nádrže, elektrárny nebo odpadní zařízení.

 7. Administrativní nebo institucionální účely: V některých případech mohou být "jiné plochy" využity pro administrativní budovy, školy, nemocnice nebo jiné institucionální stavby.

 8. Vědecké nebo výzkumné účely: "Jiné plochy" mohou být vyhrazeny pro vědecký výzkum, observatoře nebo experimentální farmy.

Výsledné využití "jiné plochy" závisí na místních stavebních předpisech, územním plánování a potřebách komunity. Každý pozemek musí splňovat místní předpisy a normy, aby bylo možné jej využít pro konkrétní účely.

Potřebujete pomoci s Vaším pozemkem, který má označení ,,ostatní plochy"? Chtěli byste takový pozemek prodat a zjistit jeho tržní hodnotu, anebo zjistit, zda se dá ne pozemku stavět? Ozvěte se mi ☎️ 730 147 077 či 📨 lenka@homekozlik.cz

Autor: Lenka Kozlíková

Motto: ,,BÝT JINÝ NENÍ ŠPATNÉ, JE TO VÝHODA.

Jsem podnikatelka, která pracuje proto, že jí to baví. Ne pro to, že musí."

Žiji se svým mužem, synem Ondráškem a našim zvířectvem v Roztokách u Prahy, v domě, který neustále zvelebujeme.

Svou práci si doslova užívám, což na mně poznáte od první minuty setkání. Ve svém volném čase se věnuji designování bytových interiérů a je to doslova mou další vášní. O čemž se můžete přesvědčit i u předpřípravy nemovitosti prodeji či pronájmu.

Profesně:

V realitách jsem začala působit od roku 2006. Od září 2008 zcela samostatně. Po té jsem v roce 2015 spoluzakládala společnost Home Kozlík, které jsem nyní jednatelem, se svým týmem specializovaných odborníků od profi prezentace až po nemovitostní marketing.

Jsem certifikovanou realitní makléřkou, a znám tedy dobře obor své praxe. Ráda poskytuji osobní konzultace. Jak já říkám, nikdy není nad dobrý šálek kávy.